Photoshop CC怎样一键去模糊防抖 热门软件技巧解析教程和日常应用问题教程

      去模糊防抖方法如下:

      第一步:打开一张由于相机抖动产生模糊的图片      第二步:选择滤镜菜单>锐化>防抖

      第三步:设置相关参数

      第四步:降低抖动造成的损失

      第五步:处理前后效果对比