excel中的mod函数有什么用? Excel表格教程

mod函数是一个求余函数,其格式为: mod(nExp1,nExp2),即是两个数值表达式作除法运算后的余数。结果的符号与除数相同。

语法

MOD(number, divisor)

MOD 函数语法具有下列参数:

注:

如果除数为0,则 MOD 返回 #DIV/0! 。

MOD 函数可以借用 INT 函数来表示:

MOD (n,d) = n-d * INT (n/d)

示例:

MOD(3, 2) 等于 1

MOD(-3, 2) 等于1

MOD(3, -2) 等于-1

MOD(-3, -2) 等于-1

MOD(-3, 0) 等于-3

MOD(3, 0) 等于3

MOD(2, 0) 等于2

MOD(4, 3) 等于1

推荐学习:Excel基础教程

以上就是excel中的mod函数有什么用?的详细内容,更多请关注本站其它相关文章!